„SVK aktiv“ Nr. 24                                                   „SVK aktiv“ Nr. 23